Photos
AAS Australasian Arachnological Society Storena raveni
Storena raveni (Foto: J. Wright)